Enslev orgel

Først i 1902 fik Enslev kirke sit orgel, det blev skænket af Chr. A. Bugge, som var født i Enslev. Han flyttede i 1882 til København, hvor han med tiden skabte sig en god forretning og et respekteret navn. På trods af, at han havde været fraflyttet Enslev sogn i 20 år, glemte han aldrig, hvor han var kommet fra. Bugge betalte alle udgifterne for orglet og dets opstilling. Han stillede dog visse betingelser, som fremgår af gavebrevet.

”Gavebrev"

Undertegnede Chr. A. Bugge og Hustru Frederikke Margrethe Bugge født Gerber af København har efter fælles Ønske besluttet, af dybfølt Taknemlighed til vor Herre Jesus Kristus og af Kærlighed til Enslev By og Sogn, at skænke et Orgel til dets Kirke.
Idet vi herved overgiver Orglet til Kirken som dens Ejendom, formene vi at have Ret til at stille følgende Betingelser:

1. At Orglet i Fremtiden vedligeholdes saaledes, at det til enhver Tid er tjenlig til Brug. 

2. At Orglet bliver spillet paa alle Søn- og Helligdage saa ofte der er Gudstjeneste. I Tilfælde af Organistens Sygdom skal der snaret muligt antages en anden i hans Sted, hvilket de nedennævnte Tilsynshavende maa drage Omsorg for. 

3. At det ligeledes staar til Afbenyttelse, om dette maatte ønskes ved andre kirkelige Handlinger udenfor Søn- og Helligdage; dog kun efter Tilladelse af de Tilsynshavende.

4. At det aflaases hver Gang efter Brugen, og Nøglen opbevares af Organisten eller Skolelæren i Enslev. 

5. Nærværende og fremtidige Kirkeværger for Enslev Kirke samt Sognepræsten bedes føre Tilsyn med at ovenstaaende Betingelser bliver overholdte samt til enhver Tid vaage over Orglets rette Brug og værdige Anvendelse. 

6. Det er vort Ønske, at Orglet i Fremtiden ikke maa sælges eller borttages fra Kirken, uden det erstattes med et nyt, og ligeledes maa det altid være brandassureret, og i Tilfælde at det skulle brænde, skal det erstattes med et nyt af samme Slags og til samme Pris, og indsættes i Kirken inden 1 Aars Forløb.
Det er ogsaa vort Ønske, at dette Gavebrev skal tinglæses eller indføres i Kirkeprotokollen.

Idet vi saaledes overgiver vor Gave til Enslev Kirke og dens Tilsynshavende, er det med dette Haab, at den maa være til Guds Ære og bidrage til at fremme Menighedens Trosliv.

København Villa Athen Kong Georgs Vej No. 1

Den 25 Marts 1902.
Chr. A. Bugge. Husejer
Frederikke M. Bugge, født Gerber.”


Enslev kirke er ikke ret stor. Hvis orglet skulle stå på gulvet, ville det optage en del af stolestaderne. Man besluttede derfor at hæve orglet op over de bageste stolestader, 
herved bibeholdt man stolestaderne, og orglet ville blive mere synligt. Bugge havde lovet at afholde udgifterne til selve orglet. Sognets beboere måtte selv bekoste opsætningen af balkonen. Der blev derfor startet en indsamling blandt sognets beboere.

”Opfordring til Enslevs Beboere.
I Erkendelse af at det store Flertal af Sognets Beboere har Interesse af at modtage Hr. Bugges Gave. Bestaaende af et Orgel til Enslev Kirke, anmodes de ærede Beboere her at tegne sig for et frivilligt Bidrag som bruges til Opstilling af en Balkon, hvorpaa Orglet skal have Plads.” 


73 af sognets beboere ydede hver et bidrag på mellem 1 og 10 kr. Tilsammen indkom der 175 kr. Udgifterne blev på 176,49 kr., hvilket gav et underskud på 1,49 kr., som Bugge også betalte. Udgifterne fordelte sig med ca. halvdelen til materialer og halvdelen til arbejdsløn.

Bugge bestilte herefter orglet hos A. H. Busch & Sønner, København. 

A. H. Busch & Sønner blev grundlagt i 1854 i København. Firmaet var en videreførelse af orgelbyggeriet Daniel Köhne, hvor Busch havde været kompagnon. Senere indtrådte sønnerne Adolph Ambrosius og Valdemar Hansen Busch i virksomheden. 

Efter at Busch havde modtaget ordren, meddelte han i et brev til Bugge den 2. februar 1902:

”Orglet til Enslev Kirke er 3 Alen 18 Tom bredt og skal saavidt muligt staa i Midten”

Samtidigt meddeler han, at panelerne ikke må opsættes, før orglet var opsat. Men disse skulle dog være tilstede, når orglet ankom. 

Ifølge gavebrevets bestemmelse forpligtede sognet sig til at vedligeholde orglet. Man indgik derfor en aftale med Busch angående orglet.

”Underskrevne garanterer i 20 Aar for det af os til Enslev Kirke leverede Orgels Godhed, forsaavidt denne beror paa Materialernes Beskaffenhed og Arbejdets omhyggelige Udførelse. 

Det første Aar efterses og stemmes Orglet uden vederlag, og i den øvrige Garanti Tid efterses og stemmes dette 1 Gang aarligt, for en aarlig Betaling af 18 Kroner. 

Kjøbenhavn den 25. Marts 1902 
A. H. Busch & Sønner 
Orgelbygger”


Denne garanti gjaldt dog kun i 17 år, eftersom Buchs & Sønner blev nedlagt i 1919. 

Den 30. marts 1902 indviedes orglet, og bag efter afholdtes der en sammenkomst i forsamlings-huset. Der indkom 37 kr. ved salg af 64 kuverter til 50 øre pr stk. Da vi må formode, at Bugge og hans kone ikke skulle betale for kaffe, må der have været omkring 70 personer. Der var indkøbt 80 kuverter brød hos købmand Dich i Gjerlev. Hertil blev der nydt 12 pund chokolade og 2,5 pund kaffe, der blev forstrækket med et pund cikorie, the og likør. Dertil nød man et pund tobak for èn krone indkøbt i Enslev brugs. Bugge var ikke smålig, udover betalingen for selve orglet, gav han også 10 kr. til selve festen.