Kirkerummet

De ældste dele af kirken, koret og skibet, menes at være bygget i den sidste del af 1100 tallet. Det lille kvadratiske kor, det korte brede skib og de højt siddende vinduer er karakteristisk for den yngre romanske byggeperiode. Murene er ca. 1 m. tykke - bestående af ukløvede marksten iblandet kalk. Udvendig er muren beklædt med tilhuggede kvadre.

Kirken var oprindelig forsynet med 7 vinduer, tre i koret og fire i skibet – 2 i hver side. I dag er der kun 1 i koret og 3 i skibet. De 3 øvrige er tilmuret.

Indvendig var kirken oprindelig forsynet med bjælkeloft. Dette loft blev fjernet, og i stedet blev der muret piller og bygget hvælvinger. Fra at være 2 lave firkantede rum blev de omdannet til 2 høje spidshvælvede rum. For at få plads til hvælvingerne blev tagets hældning gjort mere spids.

Middelalderens kirker bestod ofte af et enkelt eller to rum brolagt med marksten. Det gælder også for Enslev kirke. Ved restaureringen i 1935-36 konstateredes det, at det oprindelige gulv var brolagt med marksten. Umiddelbart indenfor sydindgangen lå en stor flad sten, ved nordindgangen og i midtergangen nogle mindre.

Døbefonten kunne være af træ eller granit, alteret ofte af granit eller blot en stor flad marksten. De første år fandtes der ikke stole og bænke i kirken. I Enslev kirke er de første bænke sandsynligvis indsat sammen med prædikestolen i 1655.

Da kirkerne oprindelig ikke var opvarmede, kunne det være en kold omgang at gå i kirke om vinteren. Enslev kirke fik sin første kakkelovn i 1885. Udgifterne hertil beløb sig til 293,76 kr. Heraf kostede kakkelovnen 200,00 kr., arbejdslønnen var 32,50 kr., og restbeløbet på 65,26 kr. gik til mursten, kalk, sand m. m. At det dengang var en stor investering, fremgår af regnskabet for 1885. Her var udgifterne excl. kakkelovnen på 423,87 kr. og indtægterne på 454,02 kr.

Kakkelovnen er ført som et selvstændigt regnskab. Heraf ses det, at Pastor Stricker personligt betalte den største del af udgifterne, nemlig 250,00 kr. Sparekassen bidrog med 20,80 kr., og C. Helms 4,50 kr. og smed Nielsen 4,80 kr. Han havde modtaget 4,50 kr. for opstillingen af kakkelovnen. De sidste 0,50 kr. kom fra salget af en tom cementsæk.

Det første år blev der brugt ca. 5 td. kul til opvarmning. En td. kul kostede dengang 2,80 kr.

For at passe kakkelovnen blev der udbetalt 4 kr. om året.
Da kirken fik sin kakkelovn, var det et stort fremskridt. Men på de rigtig kolde dage kunne der blive stor forskel på temperaturen lige omkring ovnen og bagest i kirken. I 1930 besluttedes det derfor, at den gamle kakkelovn skulle udskiftes med et kaloriferefyr.

Der blev indhentet 5 tilbud, og menighedsrådet enedes om et tilbud fra N. A. Christensen, Mors, til 1150,00 kr. Til at dække udgifterne optog menighedsrådet et lån i Stiftsøvrigheden over Aarhus Stift på 1400 kr. Lånet skulle afdrages over 15 år med en årlig rente på 4 %. Lånet blev ved den store istandsættelse i 1935-36 indfriet og erstattet af et nyt lån på 11.289,18 kr.

I 1966 var varmeanlægget slidt op. Menighedsrådet besluttede at søge om tilladelse til at udskifte det med et elopvarmet anlæg. Det gamle anlæg var for besværligt og uøkonomisk. Der skulle fyres med kul, eller som i krigsårene med tørv, hvilket gav en mængdeaffald, som skulle transporteres ind og ud af kirken. Det gamle kalorifereanlæg stod på samme plads, som den gamle kakkelovn havde stået, hvorimod det nye elanlæg kunne installeres under gulvet. Herved ville der blive mulighed for 2 ekstra bænke. 

Boligministeriet godkendte ansøgningen for så vidt, at anlægget kunne tilgodese følgende krav. Anlægget skulle kunne hæve middeltemperaturen, målt i bænkehøjde 15ºC i løbet af højest 12 timer. Fra Nationalmuseets side henstillede man blot, at der blev opstillet to bænke, hvor kaloriferanlægget hidtil havde stået.

Kirkens elinstallation var ikke tilstrækkelig til også at kunne forsyne et varmeanlæg, kirken havde i 1919 fået installeret elektrisk lys. Alle omkostningerne blev dengang betalt af gårdejer og sognefoged Chr. Johnsen Vinther og hustru Mine Vinther.


”Gavebrev
I Anledning af mit 25 Aars Jubilæum som Sognefoged i Enslev Sogn den 1de Februar 1919 skænkede undertegnede Gaardejer Chr. Johnsen Vinther og Hustru Mine Vinther Installation af elektrisk Lys til Enslev Kirke. 

Vort Ønske er, at Lyset maa bidrage til at højne Opbyggelsen ved Gudstjenesten i Kirken, og være et Symbol paa Guds Lys i Meneskers Hjerter. 

Toftelund, Enslev den 14 December 1919 
Chr. Johnsen Vinther 
Mine Vinther.” 
For at forsyne det nye varmeanlæg blev det nødvendigt at nedlægge et nyt forsyningskabel. Til at udføre dette arbejde og installationen af varmeanlægget blev der indhentet tilbud fra installatør Roger Hansen i Gjerlev. Han kunne udføre arbejdet til en fast pris på 6.550,00 kr., hertil kom en afgift til Elro for tilslutningen på 3.980,00 kr. Selve varmeanlægget blev leveret af Horwath & Skou i Aarhus for 9.360,00 kr. Til at dække udgifterne bevilligedes et lån i stiftsmidlerne på 26.500,00 kr., som skulle forrentes med 4% p.a. og afdrages over 8 år.

Ved restaureringen i 1935-36 konstateredes det at korbuen, som var af granit, var sprængt, og at spændkraften derved var forringet. Arkitekt Fritz mente, at det nok var sket under branden i 1689. En ny korbue af granit anslogedes til at koste ca. 595 kr., hvorimod en af almindelige mursten ville koste 160 kr. Hertil ville komme udgifterne til nedbrydning af korbuen og opmuring af nyt murværk. Man vedtog at udføre arbejdet med almindelige mursten.

Gennem tiden er der lagt nyt gulv i kirken flere gange. Hver gang blev det nye gulv lagt oven på det eksisterende. Ved restaureringen i 1935-36 målte man gulvhøjden til at være 35 cm. over det oprindelige pigstens gulv.

Hvad gulvet angår, står der bl.a. i synsprotokollen for 1876 ”Præstens og Kirkeværgernes Stole i Koret borttages, som følge deraf maa hele Pladsen om Alteret indenfor Knæfaldet fornyes med Flisegulv.” Man lagde simpelthen det nye gulv direkte oven på det eksisterende, og i 1890 kom der endnu et lag. ”I aar er en stor reparation paabegyndt, nye stolestader er opsatte forsynet med brædde gulve og træpaneler. Gangen i højkirken er belagt med blaa og gule fliser, skranken foran alteret vil blive rund saa at der bliver bedre plads til altergæsterne.” I 1895 var det galt med bræddegulvet under stolestaderne, visse steder blev der konstateret svamp. De angrebne gulvbrædder blev fjernet, og der blev støbt under det nye gulv, i håb om at det ville hindre en fugtdannelse.

I 1916 blev trægulvet udskiftet i mandesiden, samtidig blev der langs ydervæggen opsat en halvstensmur. Den blev i 1936 erstattet af de træpaneler, som findes i dag.

I 1927 var den gal igen. Gulvet var flere steder i en så dårlig stand, at det var besværligt, at få stolerækkerne til at stå fast. Helt frem til den store restaurering i 1935-36 var der jævnlig udbedringer både af stolerækkerne og gulvet. Ved denne restaurering blev gulvhøjden sænket til det oprindelige niveau ved at fjerne alle de tidligere gulvbelægninger. Desuden blev der nedlagt nyt flisegulv både i skib og kor, og gulvet under stolerækkerne fik nyt trægulv. Stolerækkerne blev repareret og forsynet med nye endegavle. De tidligere endegavle var runde og malet som det øvrige træværk i kirken: Egetræsmalet med stafferinger i mørke farver samt guld- eller bronzefarve.

Under kirkens indvendige istandsættelse blev alle gudstjenester forlagt til missionshuset. Dåb, konfirmation og vielser blev flyttet til Gjerlev kirke.

I 1944 søgte sognerådet om tilladelse til at benytte kirken som beskyttelsesrum. Tilladelsen blev givet den 15. maj, under forudsætning af at sognerådet afholdt alle udgifterne. Vinduet på nordsiden blev tildækket med sandsække.