Enslev Kirke

Kirken er opført i slutningen af 1100-tallet.
Tårn og våbenhus menes at være tilføjet i 1400-tallet.
Kirkens altertavle er fra 1702, hvorimod prædikestolen er fra 1655. Ved kirkens renovering i 1935 - 1937 fandt man stafferinger på prædikestolen helt tilbage til 1655.
Kirkens orgel er fra 1921, og skænket af Grosser Chr. A. Bugge.
Af øvrigt inventar kan fremhæves kirkens krucifiks og foden til døbefonten. Begge dele er udført i bronze af billedhugger Jette Vohlert.

Kirkevisitatser

Fra 1845 til 1881 var G. P. Brammer biskop over Aarhus Stift. Han holdt strengt på den kirkelige uniformitet, tillod ingen afvigelser fra ritualerne og søgte i det hele at hindre nye skikke og tanker i at vinde indgang i menighederne. Han var en myndig og fortrinlig administrator af sit embede, en flittig og samvittighedsfuld visitator, der ved sine besøg i pastoraterne også kunne tale varmt og indtrængende såvel til unge som til ældre. Hovedhensigten med hans visitatser var dog at vinde klarhed over forholdene i sognene.
I Landsarkivet i Viborg findes der 2 håndskrevne protokoller med optegnelser fra hans visitatser. Jeg har i det efterfølgende medtaget hans optegnelser fra besøgene i Gjerlev-Enslev sogne.

20. Juli 1850 (Hans Knudsen) Sognepræstens Text var Matth. 18, 23. Han er en ortodox Prædikant med en Maade at tale paa, som jeg formoder, 
Methodisterne anvende for at ryste Tilhørernes Gemytter. Mine Texter vare 2. Cor. 1, 24 og 1. Ped. 5, 3. Ungdommens christelige Oplysning var tilfredsstillende. 

5. Juli 1856. Pastor Knudsen er en i flere Henseende ualmindelig begavet og kundskabsrig Mand, som vel har sine Særheder, men hvis udmærkede Egenskaber dog uden Tvivl qualificere ham til en meget betydeligere Embedsstilling end hans nuværende. Han holdt en bibelsk, original og kraftfuld Prædiken over Es. 21, 11-12. Han behøver snarere at neddæmpe end at opildne sin naturlige og af christelig Tro begejstrede Veltalenhed. Jeg talede over Ap. Gjern. 14, 22 og Eph. 5, 8. Der var en talrig og opmærksom Forsamling. I de sidste Aar har Knudsens vækkende Prædiken og private Sjælesorg opvakt noget kirkeligt Liv i menighederne og glædelig forøget, hvad tidligere kan have været vakt. 

23. September 1863 (A. Secher) Sognepræsten holdt en baade ved Inderlighed og Foredragsmaade alvorlig Prædiken over Joh. 20, 13. Jeg talede over samme Capitels 15. V. og til Slutning over Luc. 12, 95. Katechumenerne svarede for Størstedelen rigtigt, men ikke livligt. Paster Secher bestyrer sit Embede med Kraft og Orden. Uagtet dette Pastorat har ogsaa tidligere havt dygtige Præster, spores her dog ikke synderlig kirkeligt Liv.

Begravelser i kirkerummet

Som i så mange andre kirker har der også i Enslev kirke været begravelser i kirkerummet. Vi råder i dag kun over et bevis på kirkerumsbegravelser. Under korbuen lå der tidligere en ligsten. Denne sten er nu placeret på vestgavlen ud for midtergangen. Stenen dækkede oprindelig over Christen Jensen og hans hustru Anne Sørensdatter. 

Ligstenen indeholder følgende tekst: 

”I Den Fulde for Sikring at Det Dødelige Skal Iføres udødelighed Og det forkrænkelige Føres I uforkrænkelighed. I Dette Haab Hviler Her under dette Dødelige af dette Kærlige ægteskab, den I livet velagte og velfornemme Mand, nu I Døden hos Gud Salig. CHRISTEN JENSSØN. Barn fød I Svenstrup Hougaard ANNO 1714. Boede og døde I Enslev ANNO 1793. Tillige med Sin Elskelige Hustru Dydziirede og gudfrygtige Matrone. Nu I døden Hos Gud Salige ANNE SØRENS DATTER Barn fød i Øster Kondrup ANNO 1730. Boede og døde I Enslev ANNO 1802. Vi Har Stridt og Fick Vundet Troen vi Bevarede Herren den Retfærdige Skal paa Dommensdag forære Os en Krone Hist at Bære”. 

Man har tidligere været af den opfattelse, at Christen Jenssøn har været ejer af Enslev kirke. Jeg har ikke kunne finde noget bevis for dette.

Enslev Kirke
Kondrupvej 1A
8983 Gjerlev


Åben når graveren er på kirkegården


Enslev Kirke, Enslev sogn, Romansk, 1100-tallet.

Antal folkekirkemedlemmer: 286

Antal indbyggere: 312

Medlemsprocent: 91, 67